PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Beleidsplan 2014/heden Beleidsplan 2014/heden
Inhoud
INHOUDSOPGAVE 
INLEIDING
I. PROFIEL & CONTEXT VAN DE GEMEENTE 
a. Profiel van de gemeente
Geschiedenis
Kenmerken
Gegevens van de gemeente
Leiding
Organisatie 
Pastorale structuur 
Erediensten
Overige activiteiten
Informatievoorziening 
Kerkgebouw
Verdere bijzonderheden

b. Context van de gemeente
De Stad Asperen
Kerkelijke gemeenten
II. VISIE
Wat is onze geloofsbasis
Wat kenmerkt ons
Hoe willen wij bekend staan
Roeping

Accenten
III. BELEID PER PIJLER
1. PIJLER SAMENKOMSTEN / EREDIENSTEN
Waarom is ‘samenkomen’ belangrijk
Wat willen we bereiken
Hoe willen we dat bereiken

2. PIJLER VERDIEPING / ONDERWIJS
Waarom is ‘verdieping’ belangrijk
Wat willen we bereiken
Hoe willen we dat bereiken

3. PIJLER OMZIEN NAAR ELKAAR / GEMEENSCHAP
Waarom is ‘omzien naar elkaar’ belangrijk
Wat willen we bereiken
Hoe willen we dat bereiken

4. PIJLER JEUGDWERK
Waarom is ‘jeugdwerk’ belangrijk 
Wat willen we bereiken
Hoe willen we dat bereiken

5. PIJLER ‘KERK NAAR BUITEN’
Waarom is ‘kerk naar buiten’ belangrijk
Wat willen we bereiken
Hoe willen we dat bereiken

6. PIJLER ‘KERKBEHEER’
Waarom is ‘kerkbeheer’ belangrijk
Wat willen we bereiken
Hoe willen we dat bereiken

INLEIDING
Kerk anno 2014…… hoopvol vooruit durven kijken in een tijd waarin de statistieken over de kerk in Nederland een somber beeld laten zien. Een tijd waarin geloven in God niet automatisch betekent dat je ook verbonden wilt zijn met een kerk en waarin met name de middengeneratie zich minder laat zien. Ook het afnemende aantal kinderen houdt ons bezig en vraagt om aanpassingen in het jeugd- en kerkenwerk. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de toekomst en stelt ook onze kerk voor nieuwe afwegingen en keuzes. Hoe houden we jong, midden en oud betrokken bij kerk en geloof?
Naast deze interne opdrachten mag van de kerk ook verwacht worden dat zij niet alleen binnen haar vier muren bezig is met Gods Woord, maar dat zij ook geroepen is om dat Woord over de grenzen van de kerk en christendom heen te vertalen en vorm te geven. We zijn ook een gemeente met een missionaire opdracht (zie visienota van de landelijke kerk: ’Leren leven van verwondering’).
De vragen zijn niet gemakkelijk, maar ze dagen ons toch uit om er mee aan de slag te gaan. Niet vanuit een blind optimisme, maar omdat we geloven in Jezus Christus. Het is ZIJN kerk en wij zijn geroepen om ons in te zetten voor de verkondiging van ZIJN boodschap. We vertrouwen daarbij op ZIJN Geest.
Het is dan ook geen toeval dat de accenten in ons beleidsplan liggen op:
 • het houden van aansprekende en inspirerende diensten voor alle leeftijden
 • het gemeentebreed toerusten van onze leden met als doel elkaar te stimuleren en te steunen in onze geloofsontwikkeling
 • het ontwikkelen en vormgeven van onze missionaire ambitie

Het beleidsplan is bedoeld om lijnen uit te zetten en doelen te stellen zodat we gefocust blijven op onze opdracht en optimaal uitvoering kunnen geven aan onze missie. Doet u mee?

I. PROFIEL & CONTEXT VAN DE GEMEENTE

a. Profiel van de gemeente

Geschiedenis
De Gereformeerde Kerk te Asperen heeft haar wortels in de Afscheiding, de beweging die in 1834 geïnitieerd werd en zich afscheidde van de Nederlandse Hervormde Kerk. Aan het einde van 19e eeuw ontstond zo de Gereformeerde Kerk van Asperen. Op 16 juli 1892 werd de eerste steen gelegd voor een eigen kerkgebouw en in november van dat zelfde jaar werd het kerkgebouw in gebruik genomen. Sinds 1 mei 2004 maakt de Gereformeerde Kerk te Asperen deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Binnen dit kerkverband behoort de gemeente tot de classis Gorinchem.
Kenmerken
 • Wij zijn een geloofsgemeenschap van ca. 330 leden in een mooi stadje aan de Linge. Onze plattelandsgemeente kent qua theologische ligging de volgende stromingen: middenorthodox, confessioneel en evangelisch.
 • Gegevens van de gemeente
 • Aantal leden (volgens het Landelijk Register - peildatum april 2013):
  • Dooplid 118
  • Belijdend lid 161
  • Geen doop of belijdenis 54
  • Totaal 333 leden
  • Ontwikkeling ledenaantal: afgelopen 5 jaar vrijwel stabiel.
 • Kerkbezoek: ochtenddienst (indicatief 90-130 bezoekers), avonddienst (indicatief 25-40 bezoekers).

Leiding
 • De leiding van de gemeente ligt bij de kerkenraad. Bij een volledige bezetting bestaat deze kerkenraad uit 10 ouderlingen (al dan niet echtparen), 5 diakenen en een predikant. De ouderlingen zijn verdeeld in: 1 preses, 1 scriba, 5 pastorale ouderlingen, 1 jeugdouderling, 2 ouderling-kerkrentmeesters.
 • Voor de verslaglegging van de kerkenraadsvergaderingen wordt gebruik gemaakt van een notulist.
 • Momenteel (januari 2014) kent de kerkenraad alleen een vacature van predikant.
 • In de vacante periode wordt de kerkenraad bijgestaan door een consulent, zijnde de predikant van de Hervormde Gemeente te Heukelum.

Organisatie
 • Kerkenraadsvergadering: maandelijks
 • Moderamenvergadering: maandelijks
 • Pastoraal beraad (pastorale ouderlingen, jeugdouderling en voorganger)
 • College van Kerkrentmeesters: 2 ouderling-kerkrentmeesters. 2 kerkrentmeesters en ondersteuning door een
Commissie van Bijstand.
 • College van Diakenen: diakenen

Pastorale structuur
Met het oog op de pastorale zorg is de gemeente onderverdeeld in 5 wijken met elk een wijkteam. Een wijkteam staat onder leiding van 1 wijkouderling en bestaat verder uit een wijkdiaken en een bezoekbroeder/zuster.
Het reguliere bezoekwerk in de wijken wordt gedaan door de wijkouderlingen en een bezoekbroeder/zuster.
Bij bijzonder- of crisispastoraat wordt zorg verleent door een predikant/consulent.

Erediensten
 • Iedere zondagochtend: gedurende de zomertijd om 9.30 uur en gedurende de wintertijd om 10:00 uur. Tijdens de ochtenddiensten is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 11 jaar.
 • Zondagavond: In de regel is er op zondagavond om 18:30 uur een avonddienst. Uitzonderingen hierop zijn meerdere zondagen tijdens de zomervakantie. In de avonddiensten wordt er geëxperimenteerd met verschillende vormen van vieringen, waaronder themadiensten en vespers.
 • Ze maal per jaar wordt in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal gevierd.
 • In de Stille Week is er ook op Witte Donderdag een avondmaalsviering en zijn er op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vieringen.
 • Op biddag en dankdag is er ’s avonds een dienst
 • Kinderkerstfeest op de zondag voor Kerst.
 • Op kerstavond een Kerstnachtdienst i.s.m. de Hervormde Gemeente te Asperen.
 • Een Tentdienst (Evangelisatiedienst) rond Koningsdag i.s.m. de Hervormde Gemeente te Asperen.
 • Begin van het kerkelijk seizoen: Startweekend.
 • Eind van het kerkelijk seizoen: Gezinsdienst.
 • Vijf maal per jaar is er Jeugdkerk in het dorpshuis van Asperen. Deze jeugddiensten hebben een sterk aanzuigende werking op al dan niet kerkelijke jeugd uit de regio.
 • In samenwerking met de Hervormde Gemeente te Asperen worden bij de start en het afsluiten van het schoolseizoen “Schooldiensten” gehouden.
Overige activiteiten
 • Diaconie/ZWO: gericht op steeds wisselende, aansprekende en actuele projecten.
 • Catechese: er is een catecheseteam geformeerd van gemeenteleden welke toegerust worden door de voorganger. De voorganger is actief betrokken en verzorgd zelf de belijdeniscatechese.
 • Gemeente Groei Groep(en): opbouw van de onderlinge gemeenschap in geloof door bezinning vanuit de Bijbel, door gebed voor en met elkaar, door samen te zingen, door gezellig samen te zijn en door zorg te dragen voor elkaar. Gastvrij en laagdrempelig. “Kleine groepen, grote kansen”.
 • Jeugd- en jongerenwerk: dankzij de inzet en van een enthousiast team van jeugdwerkers wordt aan kinderen en jongeren een heel gevarieerd clubprogramma geboden. De volgende clubs vallen hier onder: First-Rock, Rock-Solid, 15+ en 18+.
 • Het jeugdwerk heeft een aanzuigende werking op kinderen buiten onze kerk.
 • Organisatie van werkvakanties al dan niet i.s.m. met andere organisaties of gemeenten.
 • Kookgroep: samen creatief culinair bezig zijn, genieten van een heerlijke maaltijd en van elkaars hartverwarmende gezelschap.
 • Breiclub: één maal in de twee weken komen de dames naar de kerk om daar te handwerken voor een goed doel.
 • Muzikale medewerking in diensten: Voor bijzondere diensten kan een gelegenheidskoor / zanggroep vanuit de gemeente worden geformeerd.

Informatievoorziening
 • Kerkblad Informatie: maandelijkse uitgave.
 • Zondagsbrief: wekelijkse uitgave.
 • Huis aan huis flyer met een totaal overzicht van alle kerkelijke activiteiten: jaarlijks bij de start van het seizoen i.s.m. de Hervormde Gemeente te Asperen.
 • Huis aan huis magazine en uitnodiging: de week voor Pasen en de week voor Kerst i.s.m. de Hervormde Gemeente te Asperen.
 • Social media: website: www.gkasperen.nl en facebook: GKerk Asperen

Kerkgebouw
 • Kerkzaal met 125 zitplaatsen
 • Consistoriekamer
 • Ontmoetingsruimte De Rank
 • Zolder voor de jeugd
 • Keuken
 • Ruime ontmoetingshal

Verdere bijzonderheden.
 • Omvang werktijd predikant 50%
 • Bijbelvertaling: Nieuwe Bijbelvertaling.
 • Liedbundels: Liedboek voor de kerken en Evangelische Liedbundel.
 • Vrouw in het ambt: ja
 • Viering avondmaal: lopende viering met belijdende leden en doopleden

b. Context van de gemeente

De Stad Asperen
De stad Asperen telt circa 3200 inwoners en maakt met de vier andere woonkernen Heukelum, Spijk, Herwijnen en Vuren deel uit van de gemeente Lingewaal. Voor uitgebreide informatie: zie www.lingewaal.nl
Asperen kent een actief verenigingsleven en heeft hiervoor goede voorzieningen. De dichtstbijzijnde grotere plaatsen zijn: Leerdam (2 km), Gorinchem (15 km), Utrecht (30 km) en ’s-Hertogenbosch (35 km).
Kerkelijke gemeenten
Asperen heeft naast onze kerkelijke gemeente ook een Hervormde Gemeente, die ook deel uit maakt van de Protestantse Kerk Nederland. Samenwerking met de Hervormde Gemeente te Asperen wordt gezocht, maar blijft vooralsnog beperkt tot een samenwerking op commissieniveau. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke vergadering van de beide moderamina.

II. VISIE

Wat is onze geloofsbasis?
Wij geloven in God de Vader, Jezus Zijn Zoon en in de Heilige Geest. Wij geloven de verlossing van onze zonden door het lijden van Jezus Christus en de genade van de Heer. Door zijn opstanding en liefde mogen wij leven in relatie met onze God en deze liefde willen wij uitstralen en doorgeven.

Wat kenmerkt ons?
De gemeente kenmerkt zich door een veelkleurige en betrokken gemeenschap. In en om de erediensten, de kleine groepen, het jeugdwerk en het pastoraat ontmoeten we God en elkaar.
Hoe willen wij bekend staan
We willen een open, actieve en lerende gemeente van Christus zijn, waar ruimte is voor verschillen in geloofsbeleving en geloofsuiting, met een wederzijds respect voor de onderlinge verschillen.

Roeping
De beschrijving, van de eerste Christengemeente, zoals wij die o.a. kunnen vinden in Handelingen 2: 41-47, zien wij als ideaalbeeld. Als wij dit vertalen naar onze tijd, houdt dat voor ons in dat onze gemeente zich moet kenmerken door:
 • Het loven, dienen en aanbidden van God.
 • Het liefdevol en respectvol met elkaar omgaan.
 • Het dienen van elkaar en de wereld door gebruik te maken van de gaven van de Geest.
 • Actieve betrokkenheid van al haar leden, ieder naar haar/zijn vermogen.
 • Een open en uitnodigende gemeente te zijn.

Accenten
 • De gemeente heeft missionaire ambities.
 • Wij willen ons de komende jaren specifiek richten op vorming en toerusting en aansprekende diensten.

III. BELEID PER PIJLER
1. PIJLER SAMENKOMSTEN / EREDIENSTEN

Waarom is ‘samenkomen’ belangrijk?
 • God ontmoeten, Hem eren en aanbidden als onze hemelse Vader en Jezus Christus als de Heer van ons leven
 • Het is God die mensen aanspoort om Hem in gemeenschap met anderen te ontmoeten

Wat willen we bereiken?
 • Verhogen van het aantal bezoekers in de samenkomsten
 • Aansprekende diensten voor jong en oud

Hoe willen we dat bereiken?
 • Motiveren van gemeenteleden (jong en oud) om trouw de samenkomsten te bezoeken
 • Versterken van het 'vierende' karakter van de diensten
 • Vergroten van de betrokkenheid (bijv. door het vormen van een werkgroep diensten)
 • Gemeenteleden (jong en oud) stimuleren om actief mee te werken in de diensten
 • Goede communicatie, informatie en PR via media

2. PIJLER VERDIEPING / ONDERWIJS

Waarom is ‘verdieping’ belangrijk?
 • De kerk heeft een belangrijke rol in het onderwijs en verdieping van Gods Woord. We willen ‘lerende’ gemeente van Christus zijn (zie Visie)
 • Als we met elkaar de Bijbel lezen, bidden, nadenken en in gesprek gaan, mogen we God leren kennen en tot ons laten spreken
 • God draagt ons op ons te verdiepen in Zijn Woord, opdat we groeien in geloof en vrucht zullen dragen

Wat willen we bereiken?
 • Een lerende gemeente van Christus zijn
 • Een gemeente waar in diensten en groepen gewerkt wordt aan geloofsverdieping
 • Een gemeente waarin verlangen is naar Gods Woord en inspirerend onderwijs wordt gegeven over de Bijbel en actuele (geloofs)zaken
 • Gemeenteleden helpen te groeien in geloof

Hoe willen we dat bereiken?
 • Vormen van werkgroep Vorming & Toerusting (al dan niet in samenwerking met naburige gemeenten)
 • Gemeenteleden stimuleren tot verdieping en Bijbelstudie
 • Gemeenteleden stimuleren tot deelname aan groei- en/of gebedsgroep
 • Aandacht voor geloofsthema's in gemeenteavonden, ochtend- en avonddiensten
 • Thema-avonden gericht op specifieke doelgroepen

3. PIJLER OMZIEN NAAR ELKAAR / GEMEENSCHAP

Waarom is ‘omzien naar elkaar’ belangrijk?
 • We hebben in onze visie beschreven dat we liefdevol en respectvol met elkaar om willen gaan en elkaar en de wereld willen dienen door gebruik te maken van de gaven van de Geest.
 • In Handelingen 2: 41-47 lezen we over de eerste Christengemeente dat ze met elkaar een gemeenschap vormden, alles gemeenschappelijk hadden en eensgezind waren. Ze ondersteunden elkaar en stonden mede daardoor in de gunst van het volk
 • Omzien naar elkaar begint bij de broeders en zusters met wie we samenleven in de gemeente, maar de grens ligt niet bij de eigen gemeenschap. ‘Voor zover je het aan hen – de armen, de naakten, de zieken, de gevangenen, de vreemdelingen – hebt gedaan heb je het aan Mij gedaan’, zegt Jezus.

Wat willen we bereiken?
 • We zijn een warme en betrokken gemeente. Om dit te blijven moeten we voortdurend oog houden voor alle gemeenteleden, waaronder ook de gemeenteleden die niet direct zichtbaar zijn (ouderen, zieken en randkerkelijken).
 • Gemeenteleden verbinden in hun veelkleurigheid

Hoe willen we dat bereiken?
 • 'Omzien' is een opdracht voor alle gemeenteleden
 • Herbezinnen op de visie op pastoraat (al dan niet gericht op doelgroepen of wijken)
 • Alertheid, open ogen en oren
 • Elkaar aanspreken
 • Aandacht voor gemeenteleden d.m.v. een kaartje of bloemen(groet)
 • Voortdurend aandachtspunt in pastoraal overleg
 • Opstellen van en handelen naar een protocol
 • Gemeenteavonden, gespreksavonden, groot huisbezoek, huisbezoek, talentenbank.
 • Gemeenteleden die niet direct zichtbaar zijn, actief en bewust vragen voor activiteiten of werkgroepen/commissies/ diensten/avonden
 • Zoeken naar vormen van contact met niet- en randkerkelijken
 • Laagdrempelige activiteiten (bijv. breiclub, kookgroep)
 • Respectvol en in liefde omgaan met de verschillen die er zijn
 • De veelkleurigheid leren waarderen door te luisteren naar en te leren van elkaar (bijv. op gemeente- en/of gespreksavonden)

4. PIJLER JEUGDWERK

Waarom is ‘jeugdwerk’ belangrijk?
 • ‘Een kerk die jongeren niet aanspreekt, trekt de stekker uit zichzelf’.
 • Jongeren horen erbij en met de doop van de kinderen heeft ook de gemeente de verantwoordelijkheid op zich genomen om jongeren de weg te wijzen naar een persoonlijk geloof in God en Jezus Christus en hen te helpen om naar Zijn bedoelingen te leven

Wat willen we bereiken?
 • Het jeugdwerk van onze gemeente bloeit en heeft ook aantrekkingskracht naar buiten toe. We willen de huidige kwaliteit van clubs, groepen en leiding die er nu binnen het jeugdwerk is minimaal behouden
 • Een gemeente zijn, die aansluiting heeft bij jongeren in en buiten de kerk
 • Wederzijdse betrokkenheid van jongeren en ouderen t.a.v. elkaars activiteiten en geloofsbeleving

Hoe willen we dat bereiken?
 • Actievere betrokkenheid van gemeente en kerkenraad bij clubwerk, groepen en leiding
 • Stimuleren en faciliteren van jeugdwerk
 • Ondersteunend aanwezig zijn voor jeugdwerkers
 • Jonge gemeenteleden stimuleren om actief mee te doen in de diensten
 • Elkaar regelmatig laten zien wat er gebeurt (filmpjes, presentatie en informatie)
 • Brugfunctie van de Going Deep-diensten

5. PIJLER ‘KERK NAAR BUITEN’

Waarom is ‘kerk naar buiten’ belangrijk?
 • De kerk is er om het Woord en de liefde van God over de grenzen van kerk en christendom heen te vertalen en vorm te geven.
 • We pretenderen een ‘open en uitnodigende kerk’ te zijn

Wat willen we bereiken
 • Een gemeente zijn die naar buiten is gericht (zowel dichtbij als ver af)
 • Een gemeente die aanstekelijk werkt en aansluiting heeft bij buitenkerkelijken
 • Dit beleidspunt heeft al enkele jaren de aandacht en dit heeft geleid tot zichtbare resultaten in het jeugdwerk / bloemengroet / gastvrijheid. Doorgaan op de ingeslagen weg.

Hoe willen we dat bereiken
 • Alert zijn op en creatief omgaan met kansen.
 • Organiseren van activiteiten die (mede) zijn gericht op niet- en randkerkelijken

6. PIJLER ‘KERKBEHEER’
Waarom is ‘kerkbeheer’ belangrijk
 • Een passend 'huis' en passende middelen zijn van groot belang om uitvoering te kunnen geven aan de erediensten, het jeugdwerk en de pastorale, missionaire en diaconale taken.

Wat willen we bereiken
 • Werving, onderhoud en beheer van de goederen en middelen, zodat de kerkelijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd
 • Financiële verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden naar draagkracht

Hoe willen we dat bereiken
 • Goed beheer van de goederen van de gemeente, zoals de kerk (met bijbehorende ruimten), parkeerterrein en ruimten rondom de kerk, alsmede de inboedel zoals meubelen, geluidsinstallatie, orgel en andere inventaris
 • Goed beheer van de financiën van de gemeente
 • Gemeenteleden vragen om naar draagkracht, financiële verantwoordelijkheid te dragen
 • Gemeenteleden vragen om naar vermogen vrijwillige activiteiten te doen in het onderhoud e.d.
terug
 
 
 

Inloggen

15 januari. Nationaal gebed.

Bidden voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid bidden christenen in Nederland op zaterdag 15 januari gezamenlijk voor vrede en verbinding. Aanleiding is de aanhoudende coronacrisis en toenemende verdeeldheid in families, geloofsgemeenschappen en de samenleving. Kijk en bid mee tijdens een livestream van 20.00 uur - 21.30 uur.

 https://www.weekvangebed.nl/nationaalgebed/overzicht
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.