PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Beroepingswerk. Beroepingswerk.
Onze gemeente is, sinds het met emeritaat gaan van ds Germa Rietberg vacant. Wij hebben een beroepinscommissie samengesteld. Informatie over hun werk vindt u op deze pagina.
 
Samenstelling beroepingscommissie Samenstelling beroepingscommissie
Linda van Willigen (voorzitter)
Agnes Broeksema
Cor van Ooijen
Rob en Sharon van Ooijen
Rindert Brouwer
Jan van Ooijen (namens de kr)
 
Opdracht beroepingscommissie Opdracht beroepingscommissie
Opdracht en profielschets voor de beroepingscommissie van de Gereformeerde kerk van Asperen
Opdracht
De kerkenraad verzoekt de leden van de beroepingscommissie om te kijken naar een geschikte invulling van de vacature die is ontstaan na het vertrek van ds. Rietberg. Gegeven de beperkte inzetbaarheid van 40% is de KR van mening dat we helder moeten zijn in onze keuze met betrekking tot de kerntaken. We kunnen geen schaap met vijf poten zoeken. Daarom moeten we met elkaar afwegen wat de belangrijkste taken zullen zijn. Pastoraal werk heeft wel de voorkeur, dit ook omdat we voldoende afwisseling hebben m.b.t. voorgangers op de kansel.
De KR acht het wenselijk dat we een dominee hebben die de sacramenten kan en mag bedienen. We staan echter ook open voor andere constructies zoals de inzet van kerkelijk werkers.
De KR heeft een aantal kerntaken zoals beschreven als uitgangspunt om te bepalen waar het zwaartepunt voor werk in onze gemeente zou moeten liggen. We zijn daarbij tot onderstaand profiel gekomen.


Profiel voorganger

Pastorale zorg
Eigenschappen
 • Toegankelijk / makkelijk bereikbaar
 • Gevoel voor wat er speelt in de gemeente en samenleving en daarop in kunnen spelen
 • Goed luisterend
 • Verbindend
 • Flexibel inzetbaar / beschikbaar (goed prioriteren)
 • Zich thuisvoelen in onze gemeente (Gereformeerde Kerk, dorpsgemeente, Asperen)
Taken
 • Zorg voor ouderen en zieken
 • Aandacht voor randkerkelijken
 • Ondersteuning en toerusting van het pastoraal team
 • Vertegenwoordiger geref. kerk. Asperen
 • Huisbezoeken
Catechese en geloofsgesprek
Eigenschappen
 • Inhoudelijk / kennis van de bijbel
 • Inspirerend
 • Goede vragen kunnen stellen
 • Gemakkelijk kunnen spreken met diverse doelgroepen
 • In eenvoudige taal geloof en praktijk verbinden
 • Leraar
Taken
 • Gesprekken voeren over alledaagse leven en de rol van geloof daarin
 • Verdieping aanbieden
 • Toeleggen op jongeren / gezinnen →ontmoeten op passende manier
 • Initiatieven nemen en organiseren

 
 
Gemeenteschets Gemeenteschets
GEMEENTESCHETS GEREFORMEERDE KERK ASPEREN
De Gereformeerde Kerk in Asperen is een kleine hechte gemeente met grootse idealen, bescheiden successen en de gebruikelijke problemen. In alles willen we samen de weg volgen die Jezus Christus voor ons uit gelopen heeft en die verlicht wordt door Gods liefde en woord. De één volgt die weg vol vertrouwen, de ander twijfelend of zoekend. Sommigen gaan sneller de bocht in, anderen nemen die aarzelend. We houden vast, we laten los, verliezen of grijpen mis. We vieren uitbundig, spreken bescheiden of zijn voorzichtig stil. We verdwalen, vallen, we schamen en staan weer op. Samen. Met God.
Wij zijn onderweg en willen verbinden: mensen met God en elkaar; ons geloof met het alledaagse leven; Gods woord aan levenslessen die richting geven; onze tijd, inzet en kerkgebouw aan de maatschappij om ons heen; onze onzekerheid aan (nieuwe) rituelen die houvast bieden; onze vragen aan een ruimte om te zoeken.

TOEKOMST Jongeren, dertigers en veertigers (al dan niet met kinderen) zijn de toekomst van de kerk, maar zij gaan niet vanzelfsprekend op dezelfde voet verder als vroeger. Veel van hen vinden we nog wel terug in de administratie van de gemeente, maar niet meer in de ontmoeting. Dit stelt ons voor de vraag waar en hoe deze groep naar zingeving en verbinding zoekt in een druk en veeleisend bestaan. Hoe kunnen wij als kerk in Asperen voor hen aanwezig zijn? Hoe leg je dan de verbinding tussen geloof, kerk en het alledaagse leven en in hoeverre sluit ons kerk-zijn in de huidige vorm daar nog bij aan? Dat is de uitdaging waar onze gemeente voor staat.

HEDEN Op dit moment werkt onze gemeente intensief aan een nieuwe toekomstvisie. Afgelopen maanden zijn er inhoudelijke gesprekken gevoerd met twintigers, dertigers en veertigers uit de gemeente om de behoeften en ideeën die er leven te peilen. Deze (groeps)gesprekken krijgen een vervolg met mensen die aan de rand – of buiten de kerkgemeenschap staan. Er trekken meer en meer (jonge) mensen/gezinnen vanuit de stad naar Asperen. Zij zijn niet per se kerkelijk betrokken, maar voor de koers van de gemeente is het belangrijk te weten wat deze groeiende groep beweegt. Ds. Nynke Dijkstra-Algra is in dit proces nauw betrokken als consulent van onze gemeente. Tineke van Ooijen verzorgt als parttime kerkelijk werker een groot deel van de prediking, het pastoraat en de praktische organisatie van activiteiten en diensten. De samenkomst rondom Gods woord in de eredienst, is een belangrijke pijler van het gemeenteleven in Asperen. Wij zijn een gemeenschap die het geloof met veel plezier en volle overtuiging zingt. We willen graag, maar moeten vaak een drempel over om samen het geloofsgesprek te voeren. Hierin de leiding of het initiatief nemen is iets waar veel gemeenteleden terughoudend in zijn. Laat ons maar zingen en de handen uit de mouwen steken. Ook ontmoeting en gezelligheid zijn heel belangrijk. De onderlinge betrokkenheid is groot, zowel tussen jong en oud als binnen en buiten de gemeente.

VERLEDEN Sinds het emeritaat van ds. Germa Rietberg in november 2019 is onze gemeente vacant. Tijdens haar ambtsperiode zijn er belangrijke stappen gezet richting een kerkgemeenschap waar écht iedereen welkom is en mee mag doen. Homoseksualiteit wordt bijvoorbeeld niet langer als een belemmerende factor gezien om volwaardig lid te kunnen zijn van onze gemeente. Daarnaast hebben de kinderen een plaats aan het avondmaal gekregen en zijn er Kliederkerk-vieringen in het leven geroepen.

SAMENSTELLING (peildatum 28-01-2021) De kerkelijke gemeente in Asperen is er één die al generaties lang samenkomt. Er zijn veel familiebanden en een groot deel van de leden is geboren en getogen in Asperen. Dit uit zich in een zeer hechte gemeenschap. In totaal heeft de gemeente op dit moment 295 leden verdeeld over 124 adressen.
71% van die adressen zijn in Asperen. De rest overwegend in de kernen eromheen.
Van de 295 leden is
47,5 % belijdend lid (voornamelijk 50+),
34,6% dooplid (voornamelijke 0-35 jaar)
18% geen van beide (voornamelijk 0-20 jaar).

Vertegenwoordiging van leeftijden in de gemeente:
0-10 – 12,9%
10-20 – 11,5%
20-30 – 11,2%
30-50 – 21,7%
50-70 – 29,8%
70+ – 13,2%

ORGANISATIE EN INVULLING KERKELIJK WERK
Erediensten
De gemeente komt wekelijks samen op zondagmorgen voor een eredienst. Ook zijn er diensten rondom de christelijke feestdagen en op dank- en biddag.

Kinder- en jeugdwerk
De kinderen en tieners in de kerk worden op verschillende manieren geprikkeld het christelijk geloof te ontdekken. Daarbij is er veel aandacht voor creativiteit, spel en ontmoeting in een ongedwongen en informele sfeer. Ook worden hier vaak kinderen (en hun ouders) van buiten de gemeente bij betrokken. Kindernevendienst, kinderkerstfeest (4 tot 12 jaar) First Rock (8 tot 12 jaar) Catechese, Rock Solid en Tienerdiensten (12-18 jaar) Kliederkerk (0 tot 99 jaar) Informele ontmoeting

Ontmoeting en gesprek vindt doorgaans plaats tijdens de koffie na de ochtenddienst op zondag. De straat en de supermarkt zijn doordeweeks ook belangrijke ontmoetingsplekken.

Bezinning en geloofsgesprek
Wekelijks is op woensdagavond de kerkzaal opengesteld zodat iedereen die dat wil binnen kan lopen voor een moment van stilte, gebed of meditatie.
Maandelijks vindt hierna een begeleide meditatie plaats.
Momenteel zijn er een aantal nieuwe initiatieven, gericht op inhoudelijke gespreksgroepen, die nog geen structureel karakter hebben:

Diaconie
De diaconie/ZWO is steeds gericht op wisselende, aansprekende en actuele projecten. Met name Kerk in Actie en aan de gemeente gelieerde organisaties als Stichting Joy for Children en Manahaim.
 
Profielschets voorganger Profielschets voorganger
Predikantsprofiel Gereformeerde kerk Asperen

De omvang van de aanstelling is 0,4 fte

Wat zoeken wij in een voorganger:
 1. Iemand die onze jongeren en jong volwassenen met bezieling kan begeleiden in de ontwikkeling van hun geloof.
 2. Iemand die ons leert het leven te delen als in een gezin, waar kwetsbaarheid verbindt en het elkaar dienen zingeving geeft, zodat we als gemeente een warm thuis kunnen bieden voor wie Jezus wil volgen.
 3. Onze gemeente met enthousiasme en creativiteit inspireert om met liefde te dienen en te delen.De gemeente is in het bezit van een ruime hoekwoning met tuin.

 
 
 
 

Inloggen

15 januari. Nationaal gebed.

Bidden voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid bidden christenen in Nederland op zaterdag 15 januari gezamenlijk voor vrede en verbinding. Aanleiding is de aanhoudende coronacrisis en toenemende verdeeldheid in families, geloofsgemeenschappen en de samenleving. Kijk en bid mee tijdens een livestream van 20.00 uur - 21.30 uur.

 https://www.weekvangebed.nl/nationaalgebed/overzicht
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.