PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
ZWO/DIACONIEUWS ZWO/DIACONIEUWS

Een nieuw begin In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin, Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als kind-slaaf moet werken, je familie is vermoord door gewelddadige milities of je als ex-gevangene je leven weer op wilt bouwen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden om een nieuwe start te kunnen maken. Deze collectedoelen worden van harte bij jullie aanbevolen en op de zondagsbrieven staat elke zondag welk doel centraal staat. Voor wie wil: Heel Holland vast! Op het prikbord in De Rank en op de site van Kerk in Actie kunnen jullie informatie vinden over deze actie: www.kerkinactie.nl/vasten. In voorgaande jaren kregen jullie een 40dagentijdkalender van de ZWO. Dit jaar gaat het anders: U kunt voor uzelf een gratis exemplaar aanvragen via www.kerkinactie.nl/40dagentijd. 16 Wie het blad Petrus heeft ontvangen, heeft deze kalender al in bezit. Zondag 10 maart, zendingszondag, gaat iemand voor die bekend is met het gevangeniswezen. Een mooi moment om actief mee te doen met de Paasgroetenactie: als gemeente kaarten sturen naar gedetineerden in Nederland. Deze kaarten liggen zondag 10 maart klaar voor jullie. Een paasgroet doet goed! De ontvangers realiseren zich, dat er aan hen wordt gedacht. Wij, de afzenders, mogen de boodschap van Pasen doorgeven: dankzij Gods liefde is een nieuw begin voor iedereen mogelijk. De collecte is dan ook bestemd voor gevangenen in Nederland. Vooraankondiging voor het Paasontbijt: noteer alvast in de agenda: zondag 21 april! Opgeven kan via de mail: of via de intekenlijst, die ergens in maart wordt opgehangen in de hal. Irene Hoogenhuizen

 
ZWO nieuws ZWO nieuws

Heeft u het ook gelezen in de krant? ‘Alle hens aan dek!’ De stijgende zeespiegel stelt Nederland voor een ongekende opgave! Hoe houden we ons land boven water? Voor ons lijkt dit nog ver weg, voor mensen in Bangladesh niet. Water staat Bengalen aan de lippen Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Eén van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari, namens de Ger. Kerk Asperen.

 
ZWO nieuws ZWO nieuws

We staan aan het begin van een nieuw jaar, aan een nieuw begin. ‘Een nieuw begin’ is ook het thema van de 40dagentijd in 2019. We weten niet wat voor ons ligt, de bladzijden van de kalender van 2019 zijn nog leeg. In de loop van het jaar zullen ze gevuld worden met mooie momenten, verdrietige gebeurtenissen, prachtige ontmoetingen, maar ook met teleurstellingen. Wat we al wel weten: God zal met ons mee gaan, Zijn licht zal over ons schijnen, over iedere medemens. We blijven hopen op vrede en gerechtigheid, maar deze lijken verder weg dan ooit. Behalve hopen, kunnen we bidden, bidden voor onze naaste, voor onze medemensen, waar we regelmatig voor collecteren via Kerk in Actie. We kunnen geld geven, om hen te helpen en zo te steunen. Niets doen is geen optie! Ook in 2019 rekenen we op uw gebed, uw financiële bijdrage. Ook in 2019 mogen we Zijn licht delen met elkaar en het doorgeven.
Marian Stek

 
ZWOnieuws november 2018 ZWOnieuws november 2018

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. Deze kerkelijke organisatie ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie. COMIN vindt het van groot belang dat kerken, toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van inheemse bevolkingsgroepen. Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië en verbonden aan COMIN. Nienke draagt in haar werk bij aan deze dialoog. Ze verzorgt onder meer lessen en cursussen en denkt mee over de lesmaterialen. Zo kan ze haar steentje bijdragen aan de uitwisseling en het begrip tussen bevolkingsgroepen, zodat mensen erkend worden, ook al leven ze anders. Als schakel tussen Brazilië en kerken in Nederland, kan Nienke hiermee de stem van de inheemse bevolking ook in Nederland laten horen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Nienke Pruiksma bij COMIN en andere zendingsprojecten.
Helpt u mee?
Zondag 11 november is de collecte voor dit doel bestemd.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma

 
ZWOnieuws oktober 2018 ZWOnieuws oktober 2018

Oktober: oogstmaand. Deze maand wordt voedsel geoogst: o.a. appels en peren zijn geplukt in onze regio. Na een lange droge periode was het spannend in Nederland: wat wordt de opbrengst van het land? Leven van visserij in Nepal In de bergachtige Rukumregio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. Nona met aantal van onze kinderen naar het museum. In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis. UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is en ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te zetten. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.
Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Doet u mee? Geef in de collecte van 14 oktober.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nepalvisserij

 
ZWOnieuws september 2018 ZWOnieuws september 2018

Generaties voor vrede
Op 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken. Geef aan de collecte tijdens de startzondag. OPROEP: wie wil met ons de ZWO draaiende houden?
Als je meer wil weten: vraag Irene Hoogenhuijzen of Marian Stek om informatie. ‘Heel Asperen bakt’
Bakkers gevraagd voor de startzondag.
Wie wil iets lekkers bakken voor bij de koffie na de startdienst?
Opgeven bij Cora Bronkhorst:

 
ZWO juli/aug 2018 ZWO juli/aug 2018

In de zomervakantie zijn kinderen en jongeren blij om vrij te zijn van school. Zes weken lang geen school!  Maar in deze periode, op 12 augustus, vragen we jullie speciale aandacht voor kinderen, die niet naar school mogen/kunnen!  In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in ZuidKameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Steun de collecte van 12 augustus zodat ook dit jaar vijftig verstandelijk gehandicapte en twintig dove kinderen passend onderwijs krijgen. Hartelijk dank!           Wie alleen loopt
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Eén hand alleen kan geen touw om een bundel knopen.
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen.
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort.
 
Wie alleen loopt gaat gebukt onder haar last.
Niemand deelt haar vreugde, niemand haar verdriet.
 
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Ze heeft maar twee voeten.
Ze heeft maar twee armen.
Ze heeft maar twee ogen.
 
Maar in de gemeenschap heeft ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.
 
Patrice Kayo uit Kameroen

 
ZWOnieuws juni 2018 ZWOnieuws juni 2018

Midden in de examentijd, of hardwerkend om door te mogen gaan naar de volgende klas of groep, ligt de toekomst voor onze jeugd open en kunnen jongeren veel kanten op.
Dat is niet overal zo: Bijenhouden biedt jongeren toekomst.
Guatemala werd tientallen jarenlang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot.
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte!
 
Ook zondag 17 juni wordt namens Kerk in Actie aandacht gevraagd voor het inloophuis als ontmoetingsplek, want:
 
Mensen hebben mensen nodig
 
Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.
Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.
Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid
Wek dan die kracht in ons.
doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.
Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.
 
Marinus van den Berg

 
ZWOnieuws mei 2018 ZWOnieuws mei 2018

Regelmatig krijgen we post voor de ZWO: Bladen voor inspiratie en informatie. Dit keer laat het gedicht op de achterkant van een blad mij niet los met deze vraag: 
 

Wie heeft Hij dan?
 
Christus heeft geen andere handen
dan onze handen
om vandaag Zijn werk te doen.
 
Hij heeft geen andere voeten
dan onze voeten
om de mens te geleiden op Zijn weg.
 
Hij heeft geen andere mond
dan onze mond om de mens te verhalen
hoe Hij stierf en weer verrees.
 
Hij heeft geen andere hulp
dan onze hulp om de mens
nader tot Hem te brengen.
 
Maar als onze handen
nu eens te druk zijn met ander werk
dan met het Zijne?
 
Wie heeft Hij dan…
…om over Zijn liefde te vertellen?
…om Zijn Licht te verspreiden?
…om Hem te loven voor
wat Hij voor ons heeft gedaan?
 
Wie?
 
Begrijp jij waarom juist deze vraag mij niet loslaat? Niet mag loslaten?
 
Namens de ZWO – Marian Stek

 
ZWO april 2018 ZWO april 2018

JOP Paascollecte 1 april 2018
 
Help de Kliederkerk groeien Zondag 1 april is het Pasen en Pasen gaat over nieuw leven! Kliederkerk ook! Op een zondagmiddag lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Ze zijn nog nooit in dit gebouw geweest. Ze worden hartelijk welkom geheten en al snel verliezen ze zich in de creatieve activiteiten waarmee ze spelenderwijs samen een nieuw bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling, een gezamenlijke maaltijd en een pakkende viering. Van Franeker tot Groningen en van Nijmegen tot Wolphaartsdijk, op meer dan 130 plaatsen in Nederland worden er Kliederkerken georganiseerd! En dit aantal groeit nog steeds elk jaar fors! Kliederkerk is een missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Veel gezinnen, die de weg naar de kerk vaak niet meer weten te vinden, worden door deze vorm van kerkzijn aangesproken. Zondag 1 april is de landelijke collecte bestemd voor het werk van JOP, Jong Protestant. JOP ondersteunt gemeenten bij het opzetten van Kliederkerk, een missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Samen vieren, eten en al kliederend ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus betekent. JOP brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding en ondersteunt hen met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Geef in de collecte.

 
ZWO maart 2018 ZWO maart 2018

Er is een start gemaakt met het project veertigdagentijd De ZWO heeft gekozen voor onvoorwaardelijke liefde. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. De veertig-dagen-tijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Eén van de verhalen in de veertig-dagentijd, gaat over een nieuwe start. De regio Karamoja in Noord-Oeganda heeft enorm te lijden onder de gevolgen van de burgeroorlog, terugkerende droogte en armoede. Moeders, vaders en kinderen zien geen uitzicht meer en trekken naar de hoofdstad Kampala. Daar belanden zij in een uitzichtloze situatie in sloppenwijken. Sommige gezinnen verlangen terug naar hun geboortestreek. Samen met lokale partners, verenigd in de coalitie UCAA, ondersteunt Kerk in Actie hen om weer terug te keren. Bij aankomst worden ze opgevangen door organisaties die in deze regio werken aan de ontwikkeling van Karamoja en aan de opvang van kwetsbare kinderen. Vervolgens ontvangen ze een startpakket met zaden en landbouwgereedschap om het gewone leven weer op te pakken. Dankzij dit gezinsinkomen kunnen kinderen weer naar school en later een vakopleiding volgen. De collecten die wij doen zijn bestemd voor één doel. Deze willen wij van harte aanbevelen. 

 
ZWOnieuws februari 2018 ZWOnieuws februari 2018

‘Onvoorwaardelijke liefde’. Dit is het thema van de 40-dagentijd van 2018. De collectes gedurende deze periode zijn bestemd voor het werk voor en door vrouwen in Oeganda: moedige moeders. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Als moeder wil je maar één ding: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en voor die van anderen.  Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In deze 40-dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders in alle delen van de wereld, die de ruggengraat van de samenleving vormen. Iedere zondag wordt één aspect uit het dagelijkse leven van moedige moeders in Oeganda belicht. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.  Ook dit jaar krijgt u de 40-dagenkalender, met inspirerende teksten en gebeden, om vorm en inhoud te geven aan de 40-dagentijd. U mag een bijdrage geven voor deze kalender: zie het bijgevoegd briefje.
 
Gebed:
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam. Woord van ver en stem dichtbij. Jij hartenwens van vrede, niemand heeft jou ooit gezien:jij wacht, wij roepen:
 
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam. Hoor je de mensen roepen om brood, om recht om leven, elke dag? Zie je onze lege handen, Haal jij een streep door de rekening?
 
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam. Maak ons vrij in liefdesnaam, uit de kringloop van het kwaad. Houd ons gaande op jouw weg, als broers en zussen, samen.
 
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam.

Servaas Bellemakers

 
 
 

Sluitingsdatum kopij Informatie
datum en tijdstip 29-03-2019 om 00.00 uur
meer details

Breiclub
datum en tijdstip 01-04-2019 om 14.00 uur
meer details

 
TENTDIENST 7 april
Op zondag 7 april komen Reni en Elise Krijgsman naar de tentdienst in Asperen. Reni en Elisa verzorgen door het hele land optredens en zijn bekend van Nederland Zingt, Hour of Power en de jaarlijkse Opwekkingspinksterconferentie. Het programma is bijzonder geschikt voor kinderen, jongeren en (groot)ouders. Met de komst van Reni & Elisa wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle tentdienst vorig jaar met Marcel Zimmer & Band. Dit jaar hoopt de organisatie op een volle tent: ‘We zijn heel blij dat we samen met het oranjecomité op zondag weer een tentdienst kunnen organiseren. We verwachten met de komst van Reni & Elisa op veel belangstelling. Hij is een bekende naam, ook in de regio. Met de komst van Reni & Elisa gaan we op een vrolijke en toegankelijke manier invulling geven aan de tentdienst. Iedereen is welkom, zeker voor mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. De entree is helemaal gratis en dat geldt ook voor de koffie en limonade. Wat wil je nog meer? Tijdens de tentdienst wordt er wel geld opgehaald voor de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, die ten goede komt aan ondermeer weeskinderen in Rwanda. 23 Reni & Elisa Krijgsman genieten bekendheid met muziekprojecten met het Metropole orkest, Ronduit Praise en Opwekking. Reni is, naast haar muzikantenbestaan, parttime leerkracht in het basisonderwijs. Elisa is beroepsmusicus, afgestudeerd aan het conservatorium en heeft sindsdien veel gewerkt als freelance gitarist in studio’s. Tijdens de tentdienst in Asperen zorgen ze voor samenzang en sketches. Tineke van Ooijen zorgt voor een korte overdenking rondom het thema ‘Geluk’. De tentdienst vindt plaats op zondag 7 april 2019 om 15.00 uur in de feesttent in Asperen.

Namens de tentdienstcommissie, Rob van Ooijen
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.