PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
ZWO nieuws ZWO nieuws

We staan aan het begin van een nieuw jaar, aan een nieuw begin. ‘Een nieuw begin’ is ook het thema van de 40dagentijd in 2019. We weten niet wat voor ons ligt, de bladzijden van de kalender van 2019 zijn nog leeg. In de loop van het jaar zullen ze gevuld worden met mooie momenten, verdrietige gebeurtenissen, prachtige ontmoetingen, maar ook met teleurstellingen. Wat we al wel weten: God zal met ons mee gaan, Zijn licht zal over ons schijnen, over iedere medemens. We blijven hopen op vrede en gerechtigheid, maar deze lijken verder weg dan ooit. Behalve hopen, kunnen we bidden, bidden voor onze naaste, voor onze medemensen, waar we regelmatig voor collecteren via Kerk in Actie. We kunnen geld geven, om hen te helpen en zo te steunen. Niets doen is geen optie! Ook in 2019 rekenen we op uw gebed, uw financiële bijdrage. Ook in 2019 mogen we Zijn licht delen met elkaar en het doorgeven.
Marian Stek

 
ZWOnieuws november 2018 ZWOnieuws november 2018

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. Deze kerkelijke organisatie ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie. COMIN vindt het van groot belang dat kerken, toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van inheemse bevolkingsgroepen. Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië en verbonden aan COMIN. Nienke draagt in haar werk bij aan deze dialoog. Ze verzorgt onder meer lessen en cursussen en denkt mee over de lesmaterialen. Zo kan ze haar steentje bijdragen aan de uitwisseling en het begrip tussen bevolkingsgroepen, zodat mensen erkend worden, ook al leven ze anders. Als schakel tussen Brazilië en kerken in Nederland, kan Nienke hiermee de stem van de inheemse bevolking ook in Nederland laten horen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Nienke Pruiksma bij COMIN en andere zendingsprojecten.
Helpt u mee?
Zondag 11 november is de collecte voor dit doel bestemd.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma

 
ZWOnieuws oktober 2018 ZWOnieuws oktober 2018

Oktober: oogstmaand. Deze maand wordt voedsel geoogst: o.a. appels en peren zijn geplukt in onze regio. Na een lange droge periode was het spannend in Nederland: wat wordt de opbrengst van het land? Leven van visserij in Nepal In de bergachtige Rukumregio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. Nona met aantal van onze kinderen naar het museum. In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis. UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is en ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te zetten. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.
Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Doet u mee? Geef in de collecte van 14 oktober.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nepalvisserij

 
ZWOnieuws september 2018 ZWOnieuws september 2018

Generaties voor vrede
Op 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken. Geef aan de collecte tijdens de startzondag. OPROEP: wie wil met ons de ZWO draaiende houden?
Als je meer wil weten: vraag Irene Hoogenhuijzen of Marian Stek om informatie. ‘Heel Asperen bakt’
Bakkers gevraagd voor de startzondag.
Wie wil iets lekkers bakken voor bij de koffie na de startdienst?
Opgeven bij Cora Bronkhorst:

 
ZWO juli/aug 2018 ZWO juli/aug 2018

In de zomervakantie zijn kinderen en jongeren blij om vrij te zijn van school. Zes weken lang geen school!  Maar in deze periode, op 12 augustus, vragen we jullie speciale aandacht voor kinderen, die niet naar school mogen/kunnen!  In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in ZuidKameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Steun de collecte van 12 augustus zodat ook dit jaar vijftig verstandelijk gehandicapte en twintig dove kinderen passend onderwijs krijgen. Hartelijk dank!           Wie alleen loopt
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Eén hand alleen kan geen touw om een bundel knopen.
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen.
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort.
 
Wie alleen loopt gaat gebukt onder haar last.
Niemand deelt haar vreugde, niemand haar verdriet.
 
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Ze heeft maar twee voeten.
Ze heeft maar twee armen.
Ze heeft maar twee ogen.
 
Maar in de gemeenschap heeft ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.
 
Patrice Kayo uit Kameroen

 
ZWOnieuws juni 2018 ZWOnieuws juni 2018

Midden in de examentijd, of hardwerkend om door te mogen gaan naar de volgende klas of groep, ligt de toekomst voor onze jeugd open en kunnen jongeren veel kanten op.
Dat is niet overal zo: Bijenhouden biedt jongeren toekomst.
Guatemala werd tientallen jarenlang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot.
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte!
 
Ook zondag 17 juni wordt namens Kerk in Actie aandacht gevraagd voor het inloophuis als ontmoetingsplek, want:
 
Mensen hebben mensen nodig
 
Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.
Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.
Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid
Wek dan die kracht in ons.
doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.
Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.
 
Marinus van den Berg

 
ZWOnieuws mei 2018 ZWOnieuws mei 2018

Regelmatig krijgen we post voor de ZWO: Bladen voor inspiratie en informatie. Dit keer laat het gedicht op de achterkant van een blad mij niet los met deze vraag: 
 

Wie heeft Hij dan?
 
Christus heeft geen andere handen
dan onze handen
om vandaag Zijn werk te doen.
 
Hij heeft geen andere voeten
dan onze voeten
om de mens te geleiden op Zijn weg.
 
Hij heeft geen andere mond
dan onze mond om de mens te verhalen
hoe Hij stierf en weer verrees.
 
Hij heeft geen andere hulp
dan onze hulp om de mens
nader tot Hem te brengen.
 
Maar als onze handen
nu eens te druk zijn met ander werk
dan met het Zijne?
 
Wie heeft Hij dan…
…om over Zijn liefde te vertellen?
…om Zijn Licht te verspreiden?
…om Hem te loven voor
wat Hij voor ons heeft gedaan?
 
Wie?
 
Begrijp jij waarom juist deze vraag mij niet loslaat? Niet mag loslaten?
 
Namens de ZWO – Marian Stek

 
ZWO april 2018 ZWO april 2018

JOP Paascollecte 1 april 2018
 
Help de Kliederkerk groeien Zondag 1 april is het Pasen en Pasen gaat over nieuw leven! Kliederkerk ook! Op een zondagmiddag lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Ze zijn nog nooit in dit gebouw geweest. Ze worden hartelijk welkom geheten en al snel verliezen ze zich in de creatieve activiteiten waarmee ze spelenderwijs samen een nieuw bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling, een gezamenlijke maaltijd en een pakkende viering. Van Franeker tot Groningen en van Nijmegen tot Wolphaartsdijk, op meer dan 130 plaatsen in Nederland worden er Kliederkerken georganiseerd! En dit aantal groeit nog steeds elk jaar fors! Kliederkerk is een missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Veel gezinnen, die de weg naar de kerk vaak niet meer weten te vinden, worden door deze vorm van kerkzijn aangesproken. Zondag 1 april is de landelijke collecte bestemd voor het werk van JOP, Jong Protestant. JOP ondersteunt gemeenten bij het opzetten van Kliederkerk, een missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Samen vieren, eten en al kliederend ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus betekent. JOP brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding en ondersteunt hen met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Geef in de collecte.

 
ZWO maart 2018 ZWO maart 2018

Er is een start gemaakt met het project veertigdagentijd De ZWO heeft gekozen voor onvoorwaardelijke liefde. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. De veertig-dagen-tijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Eén van de verhalen in de veertig-dagentijd, gaat over een nieuwe start. De regio Karamoja in Noord-Oeganda heeft enorm te lijden onder de gevolgen van de burgeroorlog, terugkerende droogte en armoede. Moeders, vaders en kinderen zien geen uitzicht meer en trekken naar de hoofdstad Kampala. Daar belanden zij in een uitzichtloze situatie in sloppenwijken. Sommige gezinnen verlangen terug naar hun geboortestreek. Samen met lokale partners, verenigd in de coalitie UCAA, ondersteunt Kerk in Actie hen om weer terug te keren. Bij aankomst worden ze opgevangen door organisaties die in deze regio werken aan de ontwikkeling van Karamoja en aan de opvang van kwetsbare kinderen. Vervolgens ontvangen ze een startpakket met zaden en landbouwgereedschap om het gewone leven weer op te pakken. Dankzij dit gezinsinkomen kunnen kinderen weer naar school en later een vakopleiding volgen. De collecten die wij doen zijn bestemd voor één doel. Deze willen wij van harte aanbevelen. 

 
ZWOnieuws februari 2018 ZWOnieuws februari 2018

‘Onvoorwaardelijke liefde’. Dit is het thema van de 40-dagentijd van 2018. De collectes gedurende deze periode zijn bestemd voor het werk voor en door vrouwen in Oeganda: moedige moeders. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Als moeder wil je maar één ding: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en voor die van anderen.  Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In deze 40-dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders in alle delen van de wereld, die de ruggengraat van de samenleving vormen. Iedere zondag wordt één aspect uit het dagelijkse leven van moedige moeders in Oeganda belicht. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.  Ook dit jaar krijgt u de 40-dagenkalender, met inspirerende teksten en gebeden, om vorm en inhoud te geven aan de 40-dagentijd. U mag een bijdrage geven voor deze kalender: zie het bijgevoegd briefje.
 
Gebed:
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam. Woord van ver en stem dichtbij. Jij hartenwens van vrede, niemand heeft jou ooit gezien:jij wacht, wij roepen:
 
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam. Hoor je de mensen roepen om brood, om recht om leven, elke dag? Zie je onze lege handen, Haal jij een streep door de rekening?
 
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam. Maak ons vrij in liefdesnaam, uit de kringloop van het kwaad. Houd ons gaande op jouw weg, als broers en zussen, samen.
 
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam.

Servaas Bellemakers

 
ZWO-nieuws oktober 2017 ZWO-nieuws oktober 2017

24 september is een najaarscampagne gestart: ‘Versterk de kerk in het Midden- Oosten’. Een kerk die het nog altijd heel moeilijk heeft. In Syrië en Irak zijn christenen blijvend op de vlucht voor oorlog en geweld. In Egypte zorgen aanslagen voor angst. En toch houden ze zich vast aan wat Jezus leerde: “maar Ik zeg u, houdt van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bidt voor degenen die u misbruiken. Kerken in Syrië en Egypte blijven geloven in delen, ondanks de pijn en het verdriet. Juist christenen in het Midden-Oosten hebben onze steun keihard nodig. Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn. Samen zijn wij de kerk in actie. Kerk in Actie vraagt om gebed zodat mensen vol kunnen houden en om te geven vanuit vermogen als teken van hoop en verbondenheid. Niet alleen geven om de ergste nood te lenigen, maar ook om voorzichtig weer te werken aan een toekomst.
Zo kunt u het werk ondersteunen:
● hygiënekit voor vrouwen kost € 11,00
● voedselpakket met o.a. bloem, rijst, olie, bonen, vlees en vis in blik kost € 35,00
● kledingpakket (broeken, shirts, ondergoed, sokken, sjaal en muts) kost € 57,00
● training ‘opzetten eigen bedrijf’ kost € 87,00
● vakopleiding kost € 305,00 Als kerk kunnen we bruggen bouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen.

 
ZWO-nieuws september 2017 ZWO-nieuws september 2017

Voor de zomervakantie hebben we als ZWO commissie afscheid genomen van Gera Hoeke. We danken haar hartelijk voor haar inzet de afgelopen jaren!
We verwelkomen Rob Spruijt als nieuw lid van de ZWO.

Van 16 t/m 24 september is het Vredesweek. De (wereld) vrede lijkt dit jaar verder weg dan ooit en het geweld komt steeds dichterbij. Een reden te meer om ons vertrouwen op God te stellen, onze angst en onze zorgen bij Hem te brengen. Maar ook onszelf te vragen: hoe gaan wij om met onze medemens? Hoe verdraagzaam zijn wij? Hoe geduldig met de ander? Ook wij hebben een opdracht:
Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
weest vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

Geef Christus door van hand tot hand,
Zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.
(lied 1014)

 
ZWO ZOMER ZWO ZOMER

Herinner je je nog de dienst met een quiz, met vragen door jongeren bedacht, die we m.b.v. onze mobiel konden spelen? We konden onze bijbelkennis toetsen en sommige antwoorden waren erg lastig! Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost € 0,25 per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars € 4,--. Geef, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel. Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van het Egyptisch Bijbelgenootschap. Geeft u ook?

Gebed
We bidden voor christenen in andere landen.
Regelmatig worden we opgeschrikt door berichten over aanslagen op christenen.
Ook in Egypte zijn onze broeders en zusters van de Koptische kerk getroffen door aanslagen en zijn er vele doden en gewonden te betreuren.
Troost hen met Uw nabijheid, God. 21 We zijn dankbaar voor het werk van het Egyptisch Bijbelgenootschap dat duizenden kinderen bereikt worden met uw woord van liefde en vrede.
Enthousiaste kinderen zijn een hoopvol teken.
Geef dat ze elkaar, hun broertjes en zusjes, hun ouders, aansteken zodat steeds meer mensen benieuwd worden naar wat er nu eigenlijk in de Bijbel staat.
Heer, wees met de kerk in Egypte.
In een islamitisch land, waar extremisten christenen regelmatig als doelwit kiezen, is naar de kerk gaan niet altijd zonder gevaar.
Wees bij hen God als zij de hoop op vreedzaam samenleven dreigen te verliezen.
Bescherm hen met Uw liefde en geef dat hun harten open blijven staan voor de wereld om hen heen.
Laat de kinderen daarin een voorbeeld voor iedereen zijn.
Wij bidden U, wees bij de kerk in Egypte én bij de kerk in Nederland.
Herinner ons iedere dag eraan waartoe U ons heeft bestemd: om te getuigen van Uw liefde.
Help ons om te blijven geloven, te hopen en lief te hebben.
Amen

 
ZWO nieuws juni 2017 ZWO nieuws juni 2017

In Informatie van mei staan de collectedoelen van Pinksterzondag  (Kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaragua) en van 11 juni (hulp voor straatkinderen en hun ouders).  
 
Maar ook de collecte van  18 juni vraagt jullie aandacht: Help asielzoekers die terug moeten. Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. In het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie, kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers zich voorbereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven.  Op zondag 18 juni collecteren we voor het diaconale werk van Kerk in Actie in Nederland, zoals het Transithuis. Voor € 30,-  krijgt een bewoner van het Transithuis een week lang leefgeld. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Binnenlands Diaconaat.
 
Gebed
Lieve God, Er zijn zoveel mensen in nood. Net als iedereen in deze wereld hebben vluchtelingen een plaats nodig om te leven, een warm bed, voedsel, kleren, wasgelegenheid… Lieve God, U weet dat wij al deze dingen nodig hebben, maar meer dan wat dan ook, mensen die om ons geven, om onze liefde te delen, onze hoop en onze toekomst. We hebben het nodig om nodig te zijn. Lieve God, U weet wat wij nodig hebben. Kom en reik ons een hand.
 
Amen

 
ZWO nieuws mei 2017 ZWO nieuws mei 2017

We hebben het wonder van Pasen gevierd: Jezus overwon de dood! En Hij liet ons niet alleen achter; met Pinksteren vieren we de uitstorting van Zijn Geest! Wachten op een wonder Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder, Een wonder dat Ik, jullie God, de wereld zal redden.
 
Hoe zal Ik redden zonder jullie handen? Hoe zal Ik rechtspreken zonder jullie stem? Hoe zal Ik liefhebben zonder jullie hart?
 
Vanaf de zevende dag heb Ik alles uit handen gegeven. Heel Mijn schepping en Mijn wondermacht. Niet jullie, maar Ik wacht nu op een wonder.
 
Luc Gorrebeek (Uit: Medemens 2)

 
ZWO nieuws april 2017 ZWO nieuws april 2017

Sterk & Dapper zijn kent vele vormen. Op weg naar Pasen verdiepen we ons in zes vormen:
1. Liefhebben: Sterk & Dapper is jezelf en elkaar liefhebben. Hoe brengt het geven en ontvangen van liefde je verder?
2. Accepteren: Sterk & Dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren. Accepteer je het als het leven niet gaat zoals je zou willen?
3. Overdenken: Sterk & Dapper is keuzes overdenken. Ben je tevreden met de door jou gemaakte keuzes?
4. Delen: Sterk & Dapper is delen wat jezelf en anderen verder helpt. Wat kun je delen om een ander sterk en dapper te laten zijn?
5. Bevestigen: Sterk & Dapper is anderen bevestiging geven. Bevestig je wel eens een ander dat hij/zij sterk of dapper is?
6. Stimuleren: Sterk & Dapper is elkaar stimuleren. Wat kunt u doen om iemand anders te stimuleren om sterk en dapper te zijn? Deel als Jezus! Jezus deelt Zijn kracht en Zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig Zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.
Ook dit jaar organiseren we een paasontbijt: zondag 16 april om 8.30 uur bent u/ben jij/zijn jullie welkom om samen te ontbijten. Opgeven kan tot 9 april bij Marja van Meeuwen of Marja de Man, via mail: of of per telefoon. Of teken in op de lijst in de hal in de Rank. 

 
Veertigdagentijd 2017 Sterk & Dapper Veertigdagentijd 2017 Sterk & Dapper

Op woensdag 1 maart begint de veertigdagentijd, een tijd waarin we op weg gaan naar Pasen. Een bijzondere periode die ons uitnodigt na te denken over hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht, uit liefde voor ons. Maar ook een periode om stil te staan bij hoe sterk en dapper wij eigenlijk als mensen zijn én hoe wij anderen kunnen bemoedigen en stimuleren in het sterk en dapper zijn. Hieronder kunt u lezen op welke manieren u zich bezig kunt houden met de 40-dagen tijd:

Kalender: Ook dit jaar hebben we als gemeente weer iedereen een kalender mogen aanreiken. De kalender staat vol met gebeden, gedichten, korte meditaties en er staan tips in om films te kijken. Voor iedere dag is er een stukje wat u kunt doorlezen en er staat ook een bijbelgedeelte vermeld om te lezen.

App: De 40-dagentijdapp helpt u om iedere dag even stil te staan. Verschillende predikanten uit Nederland en de wereld staan stil bij sterke en dappere mensen die zij bewonderen. De app is vanaf half februari te downloaden en per 1 maart zal er dagelijks een bezinnende inhoud verschijnen.

Bezinningsmomenten: Zondag 5 maart en zondag 19 maart om 11.45 (na het koffiedrinken) nodigen wij u uit voor een moment van bezinning over het lijden van Jezus, onder leiding van Ds. Germa Rietberg. Op deze manier kunnen we met elkaar ook actief bezig zijn/nadenken over het onderwerp Sterk&Dapper.

Maaltijd van water en brood: Aansluitend op de bezinningsmomenten op zondag 5 en 19 maart om ongeveer 12.30 willen we samen een maaltijd nuttigen en deze zal in het teken van soberheid staan.

Paasgroetenactie: Zondag 2 april willen we een paasgroetenactie houden. Na de dienst worden kaarten uitgedeeld, die verstuurd mogen worden naar gedetineerden in Nederland. Aan iedere kaart zit een tweede kaart gehecht, die de gedetineerden zelf naar iemand kunnen versturen met wie zij graag contact willen houden. Voor gedetineerden is het bemoedigend om een kaart te krijgen, zeker als daar iets persoonlijks op staat.

Kleurplaat: Voor de kinderen is er op zondag 5 maart een kleurplaat/placemat die ze mee naar huis mogen nemen. Met deze placemat kunnen de kinderen aftellen naar Pasen.

Stiltewandeling: Zondag 9 april wordt er een stiltewandeling gehouden; op zondagmorgen in de stilte op weg met elkaar. Ton van Meeuwen zal deze wandeling verzorgen en na afloop is er koffie en een krentenbol in de Rank. Wie is er dapper genoeg om mee te gaan? We vertrekken om 7.30 uur vanaf de Rank.

Collecte: Iedere zondag in de 40-dagentijd zal de collecte bestemd zijn voor het project in Myanmar. Wekelijks zullen we in de dienst een powerpoint kunnen zien, voor welke onderwerpen het collectegeld gebruikt wordt. De onderwerpen zijn o.a.: inkomen voor vrouwen en jongeren, mais en rijst, gehandicapten doen gewoon mee. Ook kunt u hierover meer lezen op de site van Kerk in Actie.

Wij wensen u een goede veertigdagentijd, Rob van Ooijen, Germa Rietberg, Marja de Man en Mirjam Lagerwaard

 
ZWO nieuws maart 2017 ZWO nieuws maart 2017

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u ook mee? De collecten tijdens de 40dagentijd gaan naar Myanmar. Vooraankondiging: Ook dit jaar willen we een paasontbijt organiseren, op zondag 16 april. Het begint 8.30 uur. Zet het alvast in uw agenda! Nadere bijzonderheden volgen in de Informatie van april. 19 Dromen en ontdekken God, help ons om zo nu en dan even stil te staan, zoals nu. Om na te denken over onszelf en de wereld. Geef dat we dan dromen over hoe het kan zijn. Dan ontdekken we ook wat er nog moet veranderen.

Uit: Medemens 

 
ZWO nieuws februari 2017 ZWO nieuws februari 2017

Sterk & Dapper.
Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Sterk & Dapper. Dat is het thema van de 40dagentijdcampagne dit jaar.
Deel als Jezus.
Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.
Sterk & Dapper in 6 vormen.
Sterk en dapper zijn kent vele vormen. Op weg naar Pasen verdiepen we elke week tijdens de dienst en in de collectefolder een vorm van sterk en dapper zijn: liefhebben, accepteren, overdenken, delen, bevestigen en stimuleren.
Kerk in Actie ondersteunt diverse projecten in Myanmar waar we tijdens deze 40dagentijd extra aandacht aan schenken. Myanmar is een land in Zuid-Oost Azië waar het nog steeds onrustig is en waar armoede heerst. Aan het begin van de 40dagentijd krijgt elk huishouden een zakboekje van Kerk in Actie in de brievenbus met de favoriete 40dagentijd bijbelteksten van verschillende predikanten.

 
ZWO nieuws januari 2017 ZWO nieuws januari 2017

Het jaar 2017 staat voor de deur: wat zal het ons brengen? Of draaien we het eens om: wat zullen wij brengen? Niet: wat willen wij… maar: wat kunnen wij voor de ander… Nootmuskaat is de belangrijkste inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken. Vanwege problemen met een schimmel hebben boeren in deze Indonesische provincie echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat. Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren. Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon ontvangen. Op zondag 5 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van Swantara.
Geeft u ook?
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat. 

 
Nieuws van Joël. Nieuws van Joël.

Joël is geslaagd voor zijn middelbare school met een prachtige cijferlijst. Hij is gestart met een beroepsopleiding, die 2 jaar duurt. Wij hebben besloten dat wij hem die 2 jaar blijven sponsoren, daarna kan Joël een baan zoeken en voor zich zelf zorgen. We sponsoren Joël tot 31-12-2017.

Namens de ZWO, Rianne Dingemans

 
 
 

Rock Solid
datum en tijdstip 01-02-2019 om 19.29 uur
meer details

Breiclub
datum en tijdstip 04-02-2019 om 14.00 uur
meer details

 
Heil en zegen voor 2019.
Oude woorden die nog steeds actueel zijn.
 
 
Tienernevendienst
De tiener(neven)dienst is een dienst speciaal voor tieners tijdens de eredienst. Deze dienst is het idee van een kleine ‘jongeren’-brainstormgroep uit onze kerk. “Waarom wachten” was de reactie van deze groep, dus daarom is er besloten om een try-out te starten. Elke eerste zondag van de maand is er nu zo’n tienerdienst. De tieners gaan dan naar de zolder van de Rank. De dienst is opgebouwd uit een aantal vaste elementen. Allereerst wordt de paaskaars aangestoken en wordt er een spelletje gespeeld. Voor elke dienst wordt er een thema gekozen en daarbij wordt dan iemand gezocht die ‘iets’ met dit thema heeft. Zo viel de eerste dienst samen met het Heilig Avondmaal. De betekenis hiervan en de symboliek werd door Tineke duidelijk uitgelegd. Het was zo interessant dat er eigenlijk tijd tekort was. Daarom komt er nog een vervolg! Nadine kwam, in de tweede dienst, vertellen over haar motivatie om haar talenten te delen met het werk wat ze doet in Indonesië. Hierna zijn er mooie gesprekken geweest. De reacties op deze diensten waren positief en er wordt dan ook al uit gekeken naar de volgende dienst.
Voor meer informatie en/ of ideeën voor thema’s/sprekers kan er contact opgenomen worden met: Jan, Ivo of Danica.

Met vriendelijke groet, Jan van Ooijen - Jeugdouderling
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.